MBM innovations GmbH VSM

VSM 5005-R Einbeutelstation